Üdvözöljük a magyar oldalon!

Menu

Válasszon nyelvet

flag

Tudjon meg többet márkáinkról

cupnoodles

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NISSIN FOODS ÉLELMISZEREK MAGYARORSZÁGI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG WEBOLDALAIVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓAN

A Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Momofuku utca 4.; cégjegyzékszám: 03-09-02447; adószám: 11030946-2-03; képviseletre jogosult személy: Kurata Aya ügyvezető), mint adatkezelő és weboldal-üzemeltető (a továbbiakban: adatkezelő), elkötelezett az ügyfelei és üzleti partnerei személyes adatainak védelme iránt és megteszi mindazokat a szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek garantálják az ügyfelek és üzleti partnerek személyes adatainak biztonságát.

Adatkezelő az alábbiakban teszi közzé a https://hu.nissin-foods.eu/vallalatok/ weboldal és ezen weboldal aloldalaival összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját.

A tájékoztató tartalmazza a honlapok látogatóinak személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatot, a kezelt adatok körét, a személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseket és az érintett természetes személyek jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit. Az érintett természetes személyek a jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő weboldalain elektronikusan is megismerhetik.

 1. Webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

  • 1.1 Az adatkezelés érintettjei a https://hu.nissin-foods.eu/vallalatok/kapcsolat/ weboldalon a dedikált kapcsolatfelvételi űrlapokat személyes adataikkal kitöltő és adatkezelő részére megküldő természetes személyek.
  • 1.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az adatkezeléshez.
  • 1.3 A kezelt adatok köre az érintett köszöntése, neve, e-mail címe, az érintett által véleményezett termék, az üzenet szövege, ill. opcionálisan az érintett telefonszáma, a termék íze és az üzenet tárgya. Az érintett az üzenetküldési mezőben jogosult adatokat megadni szabad szöveg keretében, amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat.
  • 1.4 Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
  • 1.5 Az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás nyújtása, az érintett tájékoztatása az egyedileg felmerülő kérdések vonatkozásában.
  • 1.6 Adatkezelő a webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
 2. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

  • 2.1 Az adatkezelő az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a hozzá közvetlenül-, vagy a megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat ellátó munkaerő közvetítő partneren keresztül beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából adatkezelő minden álláshirdetésében megadja jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus elérési útját.
  • 2.2 Az adatkezelés érintettjei a toborzas@nissin.com weboldalon az álláspályázatukat adatkezelő részére megküldő természetes személyek.
  • 2.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az adatkezeléshez.
  • 2.4 A kezelt adatok köre az érintett e-mail címe, az e-mail üzenet tárgya és esetleges csatolmánya (önéletrajz, motivációs levél). Az érintett az üzenetküldési mezőben jogosult adatokat megadni szabad szöveg keretében, amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat.
  • 2.5 Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ill. legfeljebb az álláspályázat benyújtásától számított 6 hónapig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
  • 2.6 Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről.
  • 2.7 Adatkezelő az álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
 3. Jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés

  • 3.1 Az adatkezelés érintettjei az adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek.
  • 3.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.
  • 3.3 A kötelezően kezelt adatok köre a jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges személyes adatok, így különösen, de nem kizárólag hivatalos kommunikáció (e-mail-en és postai úton).
  • 3.4 Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti igényérvényesítési idő végéig, legkésőbb a felek között fennálló jogviszony megszűnését követő 5. naptári év végéig kezeli.
  • 3.5 Az adatkezelés célja jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés biztosítása.
  • 3.6 Adatkezelő a jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatban a Kalászi Ügyvédi Iroda, mint jogi tanácsadó adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót – elsősorban egyéni ügyvédet vagy ügyvédi irodát – vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  • 4.1 Az érintett jogosult a személyes adatok kezelése vonatkozásában élni az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkeiben foglalt jogaival, így különösen, de nem kizárólag jogosult élni a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való jogával élni, a jelen adatkezelési tájékoztató 5.2 pontja szerinti adatvédelmi tisztviselőn keresztül.
  • 4.2 Az adatvédelmi tisztviselő minden esetben köteles egy hónapon belül elbírálni az érintettől beérkező tájékoztatási vagy jogérvényesítési kérelmet, és az elbírálásról vagy a kérelme alapján végrehajtott tevékenységekről tájékoztatni. Az adatvédelmi tisztviselő személye a Black Cell Magyarország Kft. (postacím: 1064 Budapest Vörösmarty utca 67. IV. em. 2., e-mail: dpo@blackcell.io).
  • 4.3 Adatkezelő tevékenységére panasz tehető, az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett természetes személy bejelentést tehet az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 51/A. § alapján és az Általános Adatvédelmi Rendelet 57. cikk (1) bekezdésének alapján a kijelölt felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
  • 4.4 Az érintett a jogainak megsértésének vélelmezése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 5. „Cookie”-k kezelése

  • 5.1 Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató szerinti weboldalain „cookie”-kat (továbbiakban „sütik”) alkalmaz. A sütik olyan fájlok, melyek azonosító információkat tárolnak a weboldalakat letöltő természetes személyek végberendezésén. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban a sütik alkalmazásának céljáról előzetesen tájékoztatni kell a felhasználókat. A sütik használata a felhasználó hozzájárulásához kötött, ezért lehetőséget kell biztosítani, hogy a sütik végberendezésre való telepítését a felhasználó megtagadja.
  • 5.2 A sütik használatának célja a látogatók, azaz a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a munkamentek azonosítása, a munkamenetekben megadott adatok tárolása, a tárolt adatok elvesztésének megakadályozása, illetve a látogatók nyomon követése és webanalitikai mérések annak érdekében, hogy adatkezelő személyre szabott kiszolgálást nyújthasson a látogatók részére.
  • 5.3 Az adatkezelés jogalapja a statisztikai és marketing célú adatkezelés, a magasabb felhasználói élmény nyújtása és a honlapok működésének biztosítása az érintettek jogos érdeke, illetve az érintettek hozzájárulása az adataik kezeléséhez. A kezelt személyes adat az IP cím.
  • 5.4 A honlapok használata során felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy mely cookie-kat engedélyezi. Ezt a hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja és törölheti az eszközére elhelyezett cookie fájlokat. Felhasználó eszköze a honlap eléréséhez használt asztali számítógép, laptop, okostelefon vagy táblagép lehet.
  • 5.5 A sütik használója szerint megkülönböztethetünk saját és harmadikfeles cookie-kat. Valamint állandó (persistent) sütiket, amelyek meghatározott ideig vagy a felhasználó általi törlésig a felhasználó eszközén maradnak. Illetve munkamenet (session) sütiket, amelyek ideiglenesen kerülnek a felhasználó eszközére, a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával a törlődnek az eszközről
  • 5.6 Adatkezelő a weboldalain a következő típusú sütitket alkalmazza:
   • 5.6.1 A honlapok működését biztosító sütik használata azok megfelelő működéséhez szükségesek, így különösen a honlapokon való navigációhoz és a funkciók használatához. Ezek használatát a látogató az oldal használatával tudomásul veszi.
   • 5.6.2 A funkcionális sütik a honlap kényelmesebb használatát szolgálják, így többek között lehetőséget adnak arra, hogy az oldal megjegyezze a felhasználó beállításait (pl. nyelvi beállítások) és az általa a honlapon korábban megadott adatokat.
   • 5.6.3 A statisztikai célú sütikkel a honlap információkat gyűjt az oldal használatáról, így többek között arról, hogy milyen hosszú volt az különböző munkamenetek ideje vagy a honlap mely részeire kattintottak a látogatók. Adatkezelő ezeket az adatokat a szolgáltatásainak, valamint honlapjainak fejlesztése céljából kezeli. Ezekkel a statisztikai adatokkal nem lehet személy szerint azonosítani a látogatókat.
  • 5.7 Amennyiben az érintett természetes személy nem járul hozzá, hogy Adatkezelő sütiket telepítsen a végberendezésén, úgy a végberendezés beállításaiban részben vagy egészben jogosult kikapcsolni a sütik használatát.
  • 5.8 A https://hu.nissin-foods.eu/vallalatok/ weboldal tekintetében alkalmazott sütik https://hu.nissin-foods.eu/vallalatok/cookie-informaciok